Talabalar bilan suzish mashg‘ulotlarini o‘tkazish muammolari

Mualliflar

  • Galina Krasnova
    Pedagogika fanlari nomzodi, professor v.b., Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Тошкент, Ўзбекистон Республикаси

Annotasiya

Maqolada talabalar uchun suzish darslarini tashkil etish va o'tkazish metodologiyasining xususiyatlarining nazariy tahlili natijalari keltirilgan. Suzish darslarini tashkil etishning asosiy vazifalari va muammoli masalalari belgilab berildi. Anketa so'rovi natijalari va birinchi kurs talabalarining suzishga tayyorgarlik darajasini aniqlash natijalari bayonnomasining tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

talaba so'rovnoma suzish o'quv jarayonini tashkil etish ish dasturi

Bibliografik manbalar

Булгакова, Н.Ж. Формирование профессиональной компетенции учителя физической культуры при изучении дисциплины «Плавание» / Н.Ж. Булгакова, Е.А. Распопова, О.Ю. Савельева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 2. – С. 31-34.

Булгакова Н.Ж. и др. Характеристика уровня профессиональной подготовленности студентов в процессе изучения дисциплины «Плавание и методика преподавания» // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященной 80-летию академии.-М., 1998. –Т. 2. –С.103-107.

Викулов А.Д. Плавание: Учеб. пособие. – М.: Владос – Пресс, 2003. - 368 с.

Зеленин В.С. Привитие профессионально – педагогических умений и навыков по плаванию на факультете физической культуры //Физическая культура, воспитание, образование, тренировка. – Москва, 2006. - №5.- С.22-23.

Совельева О.Ю. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей физической культуры в процессе преподавания учебной дисциплины «Плавание».: Автореф. дис.…канд.пед.наук.- М., 1988.- 24 с.

Шевцева В.В., Короткова Е.А. Повышение качества учебных достижений студентов по дисциплине «Плавание» на основе медико-рейтинговой технологии обучения // Теория и практика физической культуры. – Москва, 2005. - №3. - С. 19-23.

И.М. Хисамиев, Д.Р. Хайруллин, О.В. Илюшин: Плавание в ВУЗе: учебно методическое пособие – Казань: КФУ, 2023 – 55с.

Wood E. Reconceptualising Child-Centred Education: Contemporary directions in policy, theory and practice in early childhood. FORUM. 2007;49:119–134. doi: 10.2304/forum.2007.49.1.119.

Peden AE, Franklin RC. Learning to Swim: An Exploration of Negative Prior Aquatic Experiences among Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 19;17(10):3557. doi: 10.3390/ijerph17103557. PMID: 32438661; PMCID: PMC7277817.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Krasnova, G. (2023). Talabalar bilan suzish mashg‘ulotlarini o‘tkazish muammolari. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 87–90. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/55